Opportunities: my work with myf.Cymru

Participating in one extra-curricular activity with the OU has led to my student voice making a difference to Welsh-speaking students within the OU.


I am the same as most OU students, juggling numerous competing priorities whilst also trying to improve my employability and career prospects. Prioritising extra-curricular activities is not always at the top of my to-do list! Nevertheless, I attended the Welsh Language focussed Student Voice Session in November 2021, hoping I could contribute to the discussion and potentially meet other students. Having said I was happy to be contacted in the future, I was approached a few months later by the OU with an opportunity to work with myf.Cymru. The key part of the role was to help them develop their mental health support for Welsh-speaking students.

Participating in one extra-curricular activity with the OU has led to my student voice not only making a difference to Welsh-speaking students within the OU, but also for those who study in any university in Wales and beyond who might require mental health support through the medium of Welsh.

I even got to attend the official launch of myf.Cymru at the Welsh Assembly, not something I imagined possible when I started studying with the OU! I now feel that not only have I contributed to something which is important to me, but I have also gained greater self-confidence knowing my voice matters, plus, I have made new professional connections and added to my developing professional CV.

The image shows nine people smiling in front of microphones and the text reads: myf.cymruCyfleoedd

Rwyf yr un fath a’r rhan fwyaf o fyfyrwyr y Brifysgol Agored, yn jyglo llawer o flaenoriaethau cystadleuol tra hefyd yn ceisio gwella fy nghyflogadwyedd a’m rhagolygon gyrfa. Nid yw blaenoriaethu gweithgareddau allgyrsiol bob amser ar frig ein rhestrau o bethau i’w gwneud! Serch hynny, fynychais Sesiwn Llais Myfyrwyr Cymraeg nol yn Nhachwedd 2021, gan obeithio gyfrannu at y drafodaeth, ac o bosibl, cyfarfod a rhai myfyrwyr eraill. Wedi dweud fy mod yn hapus i gael fy nghysylltu yn y dyfodol, daeth y Brifysgol Agored ataf ychydig fisoedd yn ddiweddarach gyda chyfle i weithio gyda myf.Cymru. Gofynion y rol oedd i gynorthwyo’r ddatblygiad o gefnogaeth iechyd meddwl i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.
Mae cymryd rhan mewn un gweithgaredd allgyrsiol gyda’r Brifysgol Agored wedi arwain at fy llais myfyriwr nid yn unig yn gwneud gwahaniaeth i fyfyrwyr y Brifysgol Agored sydd yn Gymraeg eu iaith, ond i’r rhai sy’n astudio mewn unrhyw Brifysgol yng Nghymru, a thu hwnt, sydd angen cymorth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cefais hyd yn oed fynychu lansiad swyddogol myf.Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol, nid rhywbeth oedd yn ddisgwyliedig pan gychwynais fel myfyrwraig gyda’r Brifysgol Agored! Dwi nawr yn teimlo, nid yn unig yr wyf wedi cyfrannu at rywbeth sy’n bwysig i mi, ond rwyf hefyd wedi magu mwy o hunanhyder gan gwybod bod fy llais yn bwysig. Ar ben hynny, rwyf wedi gwneud cysylltiadau proffesiynol newydd gyda’r bonws ychwanegol o’u cynnwys ar fy CV.


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

like like
2
like
disagree disagree
0
disagree
useful useful
0
useful
fun fun
0
fun
love love
6
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
Sarah Francis

0 Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.